یا به اندازه آرزوهایتان تلاش کنید 

یا به اندازه تلاشتان آرزو کنید 

 

( آلبوم قلندر هفته خوبی را برایتان آرزو میکند - منصور دزفولی)مطالب آموزشی