فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار
 
جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک
 
کردار خجسته باد
 

( آلبوم قلندر سال خوبی را برایتان آرزو میکند - منصور دزفولی)مطالب آموزشی